Świadczymy Ci usługi zgodnie z powiadomieniami, warunkami i postanowieniami określonymi w niniejszej umowie. Poza tym będziesz przestrzegać zasad, wytycznych, zasad, zasad i warunków mających zastosowanie do takich usług, zanim z nich skorzystasz. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tej witryny i niniejszych warunków w dowolnym momencie.

Przed kontynuowaniem prosimy o zapoznanie się z niniejszą umową, ponieważ dostęp, przeglądanie lub korzystanie z Witryny w inny sposób oznacza zgodę na wszystkie warunki niniejszej umowy.

Nie możesz przesyłać, rozpowszechniać ani w inny sposób publikować za pośrednictwem tej Witryny żadnych Treści, informacji ani innych materiałów, które (a) zawierają błędy, wirusy, robaki, zapadnie, konie trojańskie lub inny szkodliwy kod lub właściwości; (b) są oszczercze, grożące, zniesławiające, obsceniczne, nieprzyzwoite, pornograficzne, dyskryminujące lub mogą stanowić podstawę do jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilnej lub karnej zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych lub prawem innego kraju, który może mieć zastosowanie; lub (c) narusza lub narusza prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, znaki usługowe, tajemnice handlowe lub inne prawa własności jakiejkolwiek osoby.  www.dziecinoworodki.com może dać Ci identyfikator konta i hasło, aby umożliwić Ci dostęp i korzystanie z niektórych części tej Witryny. Za każdym razem, gdy używasz hasła lub identyfikatora, uważasz się za upoważnionego do dostępu i korzystania z Witryny w sposób zgodny z warunkami niniejszej umowy, oraz

www.dziecinoworodki.com nie ma obowiązku badania źródła takiego dostępu lub korzystania z Witryny.

Akceptując niniejsze Warunki użytkowania poprzez korzystanie z Witryny, oświadczasz, że masz ukończone 18 lat. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, korzystaj z tej Witryny wyłącznie pod nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej umowy, niniejszym udzielamy użytkownikowi ograniczonej, odwołalnej, nieprzenoszalnej i niewyłącznej licencji na dostęp do Witryny i korzystanie z niej poprzez wyświetlanie jej w przeglądarce internetowej wyłącznie w celu dokonywania zakupów, a nie do jakichkolwiek komercyjne wykorzystanie lub wykorzystanie w imieniu jakiejkolwiek strony trzeciej, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez 

www.dziecinoworodki.com z góry. Każde naruszenie niniejszej Umowy spowoduje natychmiastowe cofnięcie licencji udzielonej w niniejszym paragrafie bez powiadomienia.

O ile nie zostało to wcześniej wyraźnie dozwolone przez naszą firmę, wszystkie materiały, w tym obrazy, tekst, ilustracje, projekty, ikony, fotografie, programy, klipy muzyczne lub pliki do pobrania, klipy wideo oraz materiały pisemne i inne, które są częścią tej Witryny (łącznie „ Treści”) są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego. Nie możesz wykorzystywać w celach komercyjnych żadnych informacji zawartych w Witrynie ani korzystać z Witryny z korzyścią dla innej firmy. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usługi, zamknięcia kont i/lub anulowania zamówień według własnego uznania, w tym między innymi, jeśli uważamy, że zachowanie klienta narusza obowiązujące przepisy prawa lub jest szkodliwe dla naszych interesów. Użytkownik nie może powielać, rozpowszechniać, wyświetlać, sprzedawać, wynajmować, przesyłać, tworzyć dzieł pochodnych, tłumaczyć, modyfikować, odtwarzać, dezasemblować, dekompilować ani w inny sposób wykorzystywać tej Witryny lub jakiejkolwiek jej części, chyba że nasza firma wyraźnie zezwoliła na to na piśmie .

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelki dostęp do tej witryny i korzystanie z niej przez każdego, kto używa hasła i identyfikatora pierwotnie przypisanego do Ciebie, niezależnie od tego, czy taki dostęp i korzystanie z tej witryny jest rzeczywiście przez Ciebie autoryzowane, w tym między innymi wszelką komunikację i transmisje oraz wszystkie zobowiązania (w tym między innymi zobowiązania finansowe) powstałe w wyniku takiego dostępu lub użytkowania. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za ochronę bezpieczeństwa i poufności przypisanego Ci hasła i identyfikatora. Natychmiast powiadomisz 

www.babiesnewborn.com o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu hasła lub identyfikacji lub jakimkolwiek innym naruszeniu lub groźbie naruszenia bezpieczeństwa tej Witryny.